Podium

Vastgoed van de toekomst: rem op nieuwbouw

De aanblik van leegstaande kantoren en winkelpanden is niet nieuw. Van de kantoren staat 19% leeg, van de winkels 9% en van bedrijfsruimten 8%. En het aantal neemt toe. Dit geldt zeker voor de perifere delen van de Brainportregio in Noord-Brabant.

Leegstand en verloedering van werk- en winkellocaties vormen een groeiend maatschappelijk probleem. De aantrekkelijkheid en concurrentiekracht van regio’s staan daardoor onder druk.
Professionals uit het publieke domein werken in het project ‘Vastgoed van de toekomst’ van Fontys Hogeschool samen met docenten, studenten, adviseurs en kennisorganisaties aan de noodzakelijke verduurzaming van werk- en winkellocaties. Dat gebeurt in een veranderende context. Waar eerder de nadruk bij bedrijfsmatig vastgoed lag op nieuwbouw, verschuift de focus steeds meer naar het beter benutten van de bestaande voorraad. Voormalig Rijksbouwmeester Dijkstra durfde in 2014 zelfs te stellen dat we min of meer zijn uitgebouwd. Alle gebouwen staan er immers al.

Centrale hypothese van het RAAK-project is dat er sterke parallellen bestaan tussen de actuele handelingsvragen van de publieke (vastgoed)professional en de veranderende handelingscontext van de vastgoedpraktijk. Beide hebben te maken met een transitie van rolpatronen, waarbij verschuivingen optreden van aanbod- naar vraaggericht denken, van object- naar gebiedsgericht werken en van beleggings- naar gebruikswaarde.

De opbrengsten van het project zijn onder meer een regionale staalkaart van vastgoed in transitie, een praktische handreiking voor de regisserende publieke professional, minimaal 10 succesvolle practices en business cases, brede disseminatie in wetenschappelijke, vak- en populaire media, inbedding van transitieopgaven in het curriculum van de opleiding Vastgoed en Makelaardij, en een community-of-practice waarin professionals en onderwijs elkaar blijvend kunnen voeden en versterken.

Tijdens het project heeft Fontys Hogeschool op diverse podia benadrukt dat er een stevige rem moet worden gezet op nieuwbouw en veel meer aandacht moet worden besteed aan waardebehoud en –ontwikkeling van bestaande gebouwen en locaties. Essentieel is dat er stevig wordt geschrapt in plannen voor vastgoed waarnaar geen vraag is. In de Brainportregio alleen ging dat om honderden hectares bedrijventerrein, duizenden m² retail en kantoren. Fontys werkt samen met de Brainportregio en de provincie aan verdere schrapacties en acties om de waarde van bestaande locaties te behouden.

Doordat Fontys wordt gezien als de regionale kennisorganisatie voor vastgoed in de brainportregio, wordt het lectoraat gevraagd als klankbord voor lopende visietrajecten en complexe gebiedsontwikkelingen van gemeenten. Daarnaast participeert Fontys in de werkplaatsen ruimte en economie in de Metropoolregio en adviseert zij samen met andere kennisorganisaties de provincie over de vraag hoe door te pakken met de omslag van meer naar anders. Het nieuwe provinciebestuur heeft gevraagd de komende vier jaar deze onafhankelijke adviesrol te blijven vervullen.

Kijk hier voor meer informatie

Evenementen